Menu Výrobci

AgroBio Fungicidní přípravek k ochraně rostlin KUPRIKOL 50 3x20 g /003072/

Fungicid - přípravek k hubení hub na rostlinách a prevenci.

obrázky mohou být ilustrační
Kuprikol-50-003072_3x20g.jpg
Kuprikol-50-003072_3x20g.jpg
Kód výrobku 133500348
VýrobceiAgroBio Opava

AgroBio Opava působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje malospotřebitelského balení produktů pro dům a zahradu určených především pro zahrádkáře a drobné zemědělce. Vyrabí produkty určené pro péči o dům a zahradu: produkty na ochranu rostlin, hnojiva, enzymatické a bakteriálnípřípravky, travní směsi, speciální pomocné přípravky, zahradní textilie, umělé travní koberce, doplňky pro dům a zahradu, pracovnírukavice, zahradní nářadí, aj.

Vlastnosti:
Chemické dělení:
Fungicid
Parametry produktu:
Váha
0.08 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
35 Kč
29 Kč
Doporučená cena vč. DPH
43 Kč
Expedice:
Vyřazeno z nabídky
Poraďte se s námi ohledně alternativy produktu

Popis Fungicidní přípravek k ochraně rostlin KUPRIKOL 50

Fungicidy jsou účinné přípravky proti houbovým chorobám na rostlinách. Fungicidy se používají nejen pro likvidaci plísní na již napadených rostlinách, ale především jako preventivní ochrana.

Jabloňové padlí, travní plísně a rzi i plísně na bramborách jsou typickými zástupci houbových chorob a plísní, kterými často nechráněné rostliny trpí. Jako ochrana a prevence přitom existuje snadná pomoc v podobě účinných a spolehlivých fungicidů, které potlačí houbová onemocnění a plísně již v zárodku.

Ochrání proti plísním vinnou révu, brambory, rajčata, okurky, tykvovitou zeleninu i například jahodník. Sypavka, travní plíseň, strupovitost i kadeřavost jsou nepříjemné houbové choroby, které vám působí zbytečné škody na úrodě a rostlinách. Použijte naše účinné fungicidy a nenechte houby zvítězit!

Vlastnosti Fungicidní přípravek k ochraně rostlin KUPRIKOL 50

Fungicidní přípravek k ochraně rostlin KUPRIKOL 50 je postřikový fungicid ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým chorobám.

 

Soubory ke stažení 

           

                  GHS-pictogram-pollu.svg             1024px-GHS-pictogram-exclam.svg             

     GHS09 - látky nebezpečné                                                                
          pro životní prostředí                  GHS07 - dráždivé látky     

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy s dlohodobými účinky
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv / ochranné brýle /obličejový
štít
P261 - Zamezte vdechování aerosolů
P301 + P312 - Při požití :necitíte-li se dobře ,volejte Toxikologické informační středisko/lékaře .
P305 + P351 + P338 - Při zasažení očí :Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno . Pokračujte ve vyplacování .
P391- Uniklý produkt seberte
P501 - Odstraňte obal předáním oprávněné osobě ( při profesionálním použití ) / předáním do sběrného
dvora do nebezpečného odpadu ( při použití neprofesionálním – malospotřebitelé)
EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot