Menu Výrobci Přejít na filtr

Vápenocementová jádrová omítka BAUMIT Manu 2 25kg

vápenocementová jádrová omítka.

obrázky mohou být ilustrační
Vystrizek.JPG
Vystrizek.JPG
Kód výrobku 142100106
VýrobceiBaumit

Baumit je přední český výrobce těch nejkvalitnějších stavebních materiálů.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
97 Kč
80 Kč
Expedice:
skladem 725 ks
ks 

Popis Vápenocementová jádrová omítka BAUMIT Manu 2 25kg

Ruční vápenocementová jádrová omítka zrnitosti 2 mm pro interiér i exteriér.

 • Tradiční omítka na cihlu, beton i pórobeton
 • Vhodná na všechny běžné podklady
 • Vhodná pod obklady

Vlastnosti Vápenocementová jádrová omítka BAUMIT Manu 2 25kg

 • Velikost balení   25 kg pytel
 • Počet kusů na paletě   54
 • Spotřeba cca   16 kg/m²/cm 
 • Vydatnost cca   1,6 m²/pytel
 • Spotřeba vody cca   4,5 - 5 l/25 kg
 • Zrnitost max.   2 mm
 • Velikost palety   25 kg pytel, 54 pytlů/pal.= 1350 kg
 • Balení   pytel

Soubory ke stažení

   

    GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot