Menu Výrobci Přejít na filtr

Trubičková pěna Ceresit WhiteTEQ 750 ml

Jednosložková pěna, která zaručuje vynikající strukturu.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
WhiteTeq_can_CZ-SK.jpg
WhiteTeq_can_CZ-SK.jpg
Kód výrobku 146000426
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
0.80 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
209 Kč
173 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 209 Kč
Expedice:
do 2-3 dnů
ks 

Popis Ceresit WhiteTeq

Jednosložková trubičková pěna Ceresit WhiteTeq.

Vlastnosti Ceresit WhiteTeq

 • Vynikající struktura
 • O 25 % vyšší flexibilita*
 • Až 2x nižší expanze*
 • O 20 % vyšší tepelná izolace*
 • O 50 % vyšší zvuková izolace*
 • Montáž okenních a dveřních rámů
 • Montáž vnitřních zárubní
 • Utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech
 • Vytváření protihlukových zábran
 • Izolování stěnových panelů a střešních tašek
 • Vyplňování dutin a mnoho dalších

* vs. standardní konvenční technologie Henkel PU pěn

 

WhiteTeq je nová generace bílé polymerní pěny na bázi purifikovaných a koncentrovaných složek. WhiteTeq Technologie umožňuje nejvyšší efektivitu vytvrzení pěny a dává pěně její charakteristickou ledově bílou barvu, extra jemnou buněčnou strukturu a až 10krát vyšší odolnost vůči UV záření. Vytvrzená pěna vyniká vysokou tepelnou vodivostí (až do 0,032 W/mK) a zvukovou izolací (63 dB). WhiteTeq Technologie podporuje nízkoexpanzní parametry pro maximální ochranu před deformací a o 25 % vyšší flexibilitu. Tyto parametry zajišťují dlouhodobou izolaci i při maximálním namáhání v důsledku změny teploty. Kvalitní struktura a mechanická odolnost z ní činí ideální produkt pro náročné izolace v interiéru i exteriériu. Pěna má vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů, jako je dřevo, beton, kámen, kov atd. Výtěžnost vytvrzené pěny značně závisí na pracovních podmínkách – teplotě, vlhkosti vzduchu, velikosti prostoru na expanzi atd. Při mínusových teplotách je expanze pěny nižší a doba vytvrzování delší.

Technické informace

 •  Skladovatelnost: Do 12 měsíců od data výroby uvedeného na dně dózy, pokud jsou dodrženy pokyny pro skladování a přepravu. Skladujte a přepravujte ve svislé poloze, v chladu a suchu, při teplotě od +5 °C do +25 °C.
 • Balení: 750ml dóza

 

Soubory ke stažení

Pracovní postup

Příprava podkladu

 • Zajistěte, aby byly podklady stabilní, čisté a bez látek, které by mohly poškodit přilnavost. (např. prach).
 • Savé materiály (cihla, beton, kámen) navlhčete vodou pro lepší spoj.
 • Přilehlé oblasti zakryjte folií nebo páskou, abyste zabránili zbytečnému znečištění.

Příprava nádoby

 • Aplikační teplota (prostředí) pro tento produkt je -5°C až +35°C.
 • Pokud možno, mějte náobu uskladněnou 12 hodin před aplikací v pokojové teplotě. Skladujte v rozmezí teplot +5 až +30 °C.
 • Před použitím nádobu důkladně protřepejte (15 - 20 krát).
 • Odstraňte plastové víčko a našroubujte na aplikační pistoli.

Aplikace

 • Při použití, vždy držte nádobu dnem vzhůru.
 • Rychlost odtoku pěny je řízena stisknutím spouště.
 • Pěnu nanášejte opatrně, abyste zabránili přílišné expanzi (přetečení). Protřepejte nádobu pravidelně i během aplikace.
 • Nedoporučuje se odstranit nádobu předtím, než je úplně prázdná. Novou nádobu před výměnou důkladně protřepejte. Odšroubujte prázdnou nádobu a nahraďte ji okamžitě novou, aby v pistoli nebyl zbytečný vzduch.
 • Pokud nechcete nádobu vyměnit, ventil vyčistěte pomocí PU pěnového čističe. Vytvrzená pěna může být odstraněna pouze mechanicky.

step1

step-2

step-3

step4

Doporučení

Maximální šířka spoje záleží na okolní teplotě a vlhkosti. V suchých podmínkách (v zimním období, v místnostech s ústředním vytápěním atd.), aby se dosáhlo optimální pěnové struktury a vlastností, je vhodné vyplňovat mezery a spoje v několika vrstvách menších pěnových nití (až 3 - 4 cm tlusté) a každou vrstvou lehce zvlhčit.

Seznamte se s nejmodernějšími technologiemi Ceresit a Pattex!

   GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg       1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg

GHS02 - hořlavé látky       GHS07 - dráždivé látky     GHS08 - látky nebezpečné 
                                                                                           pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H351- Podezření na vyvolání rakoviny.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P501 - Odstraňte obsah/obal.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

 

 

dot