Menu Výrobci Přejít na filtr

Rychlý potěrový beton PCI Pericem® EBF Rapid 25 kg

Speciální potěrový beton s urychlenou dobou tuhnutí pro tl. vrstvy 15-80 mm.

obrázky mohou být ilustrační
PCI+Pericem+EBF+Rapid.jpg
PCI+Pericem+EBF+Rapid.jpg
Kód výrobku 142300160
VýrobceiBasf - PCI

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.. Značka PCI upevňuje pozici technologického leadra v oblasti stavebních materiálů. Basf vyrábí stavební chemii, zateplovací systémy, fasádní barvy, interiérové barvy, ochrannýé nátěry na dřevo, sanace a izolace železobetonových konstrukcí.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
319 Kč
264 Kč
Expedice:
skladem 18 ks
ks 

Popis Rychlý potěrový beton PCI Pericem® EBF Rapid 25 kg

Speciální potěrový beton s urychlenou dobou tuhnutí a rychlým vysycháním pro vyrovnávací, nášlapné a spádové vrstvy. Přidaná výstužná vlákna kompenzují smršťovací trhliny. Pro vnitřní i venkovní použití. Vysoká pevnost (30 MPa) a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm jako spřažený a od 40 do 80 mm jako oddělený potěr. Možnost pokládky dalších vrstev po 24 hod. (např. keramické dlažby, hydroizolační stěrky, samonivelační hmoty apod.)
Zrnitost: 0 – 4 mm
Doba skladovatelnosti: 6 měsíců

Vlastnosti Rychlý potěrový beton PCI Pericem® EBF Rapid 25 kg

  • Po namíchání s vodou připraven k okamžitému použití.
  • Po vyzrání odolný vůči povětrnostním vlivům.
  • Pochozí po cca 4 hod.
  • Pokládka dalších vrstev po cca 24
  • Rychlá a jednoduchá pokládka.
  • Balení umožňuje snadnou manipulaci hod. (vč. keramické dlažby nebo
  • hydroizolační stěrky)
  • Přidaná výžtužná vlákna kompenzují smršťovací trhliny.

Soubory ke stažení

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP

GHS05 - korozivní a žíravé látky         

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

 

dot