Menu Výrobci Přejít na filtr

Opravná malta pro opravy betonu 30-100 mm Ceresit CD 26, 25 kg

Cementová hrubozrná malta pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů.

obrázky mohou být ilustrační
CD26.jpg
CD26.jpg
Kód výrobku 146000723
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
1 109 Kč
917 Kč
Expedice:
skladem 3 ks
ks 

Popis Ceresit CD 26

Cementová hrubozrnná malta Ceresit CD 26 pro vyrovnání silných vrstev

Vlastnosti Ceresit CD 26

 • hydrofobní
 • malé smrštění
 • vyztužená vlákny
 • rychletvrdnoucí
 • odolná proti posypovým solím
 • modifikovaná polymery
 • voděodolná a mrazuvzdorná
 • pro ruční i mechanické zpracování
 • pro interiér i exteriér

Oblasti použití

Pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravám poškozených míst. Tloušťka nanášené vrstvy je od 30 do 100 mm, při aplikaci na stěny a podhledy je doporučováno nanášet jednotlivé vrstvy o tloušťce do 35 mm. Pro stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru. Může být zpracovávána ručně i strojově. Malta může být nanášena na betony třídy C12/15. Je velmi vhodná pro opravy konstrukcí a prvků jako: balkony, průvlaky, trámy, sloupy, stropy apod. Může byt použita k opravám stavebních konstrukcí jako: betonová a železobetonová sila a zásobníky (včetně čistíren odpadních vod), konstrukce skeletové, monolitické (včetně bazénů), komíny, chladírny apod. CD 26 je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

Technické informace

 • Barva: šedá
 • Zrnitost: 0-5 mm
 • Poměr míchání: 3–3,2 l vody na 25 kg
 • Doba úvodního zrání: cca 3 min.
 • Doba zpracování: cca 30 min.
 • Teplota pro zpracování: od +5 do +30 °C
 • Nanášení další vrstvy
  - přestávka mezi nanášením dalších vrstev stěrky CD 26: max. do 3 hod.
  - nanášení stěrky CD 26: po cca 2 dnech
  - nanášení ochranných vrstev: po cca 3 dnech
 • Třída: R3
 • Obsad iontů chloridu: ≤ 0,05 %
 • Kapilární absorpce: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5
 • Hodnota smrštění/nabobtnání: ≥ 1,5 N/mm2
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 25 N/mm2
 • Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: ≥ 9,0 N/mm2
 • Přídržnost k betonu po 28 dnech: ≥ 1,5 N/mm2
 • Odolnost proti teplotě po vytvrzení: od –50 do +70 °C
 • Odolnost vůči dešti po: cca 24 hod.
 • Orientační spotřeba: cca 2 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy
 • Nebezpečné látky: neobsahuje
 • Modul pružnosti při stlačení: ≥ 18 GPa
 • Parametry pro zpracování
  • - stříkáním: 10 l/min.
  • - průtok: 10

Balení: 25 kg

   

   GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Soubory ke stažení

 Pracovní postup

Příprava podkladů

Ceresit CD 26 přilne k podkladům bez prasklin, nosným a čistým betonovým povrchům bez přítomnosti látek narušujících přilnavost. Podklad by měl mít dostatečnou pevnost v tlaku (třída betonu nad C12/15) a povrchovou pevnost minimálně 1,0 N/mm2.

Beton: Narušený a zkorodovaný beton a všechny volné části by měly být pečlivě odstraněny. Všechny nečistoty, vrstva cementového povlaku, nepřilnavé látky a staré vrstvy by měly být mechanicky odstraněny. Povrch betonu by měl být hrubý a porézní, což zajišťuje dobrou přilnavost. Podklad by měl být mechanicky připraven, např. pomocí abrazivního otryskání, zbroušení nebo vyfrézování.

Vyztužení: Zkorodovaná armatura by měla být zbavena uvolněného betonu až do míst, která nejsou zkorodovaná. Armatura by měla být zbavena koroze pískováním na stupeň čistoty Sa 2,5, aby získala čistý kovový vzhled, a následně by měla být očištěna stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. Před nanesením malty Ceresit CD 26 by odkrytá armatura měla být ošetřena dvěma vrstvami protikorozního nátěru CD 30. Betonové podklady by měly být postříkány vodou, aniž by došlo k vytvoření kaluží, a následně by měly být mírně vlhký podklad a předem ochráněná armatura ošetřeny kontaktní vrstvou Ceresit CD 30. Opravná malta by měla být aplikována na mírně vlhkou kontaktní vrstvu, ale ne déle než po 30–60 minutách. V případě překročení této doby by měla být kontaktní vrstva aplikována znovu za předpokladu, že předchozí vrstva je zcela suchá.

step-1

step-2

Zpracování

Příprava malty: Obsah balení by měl být nasypán do odměřeného množství čisté vody a pomalu smíchán vrtačkou s nasazeným míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Následně je nezbytné 3 minuty počkat a poté maltu znovu promíchat.

Aplikace malty: Před uplynutím doby zpracování by měla být hotová malta nanesena zednickou lžící na čerstvě nanesenou kontaktní vrstvu nebo nalita do bednění a měla by na ní být vytvořena požadovaná struktura. V případě větších ploch se doporučuje použít vibrační lišty. Povrch stěrky by měl být vyhlazen ocelovým hladítkem nebo plastovým hladítkem či houbou v průběhu cca 10–20 min. Malta Ceresit CD 26 může být nanášena pomocí torkretování (stříkání). Maltu CD 26 lze nanášet v jedné vrstvě na svislé plochy do tloušťky až 35 mm. V případě nanášení malty v několika vrstvách nebo nanášení malty CD 25 na maltu CD 26 by doba mezi nanášením jednotlivých vrstev neměla překročit 3 hodiny. Jinak bude nutné počkat 24 hodin, podklad navlhčit vodou, aplikovat kontaktní vrstvu a poté bude možné nanést opravnou stěrku. Maltu Ceresit CD 26 lze použít jako finální vrstvu. Po 2 dnech lze na maltu Ceresit CD 26 nanést stěrku Ceresit CD 24.

Dodatečná ochrana betonu: Dodatečnou ochranou betonu před korozí, škodlivým působením vody, mrazem, agresivními látkami a povětrnostními vlivy je aplikovat na maltu CD 26 akrylátovou barvu Ceresit CT 44 nebo pružnou izolační vrstvu Ceresit CR 166. Tyto vrstvy lze aplikovat po 3 dnech od nanesení CD 26.

Aplikaní video Systém Ceresit PCC na opravu betonu

dot