Menu Výrobci Přejít na filtr

Jednosložková minerální ochrana výztuže před korozí a kontaktní vrstva "2v1" Ceresit CD 30 25 kg

Cementová ochranná malta pro antikorozní ochranu.

obrázky mohou být ilustrační
CD30.jpg
CD30.jpg
Kód výrobku 146000724
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
1 599 Kč
1 321 Kč
Expedice:
skladem 9 ks
ks 

Popis Ceresit CD 30

Cementová ochranná malta Ceresit CD 30 pro povrchy z oceli i betonu

Vlastnosti Ceresit CD 30

 • velmi dobrá přídržnost k oceli i betonu
 • obsahuje zpomalovače koroze
 • odolná proti posypovým solím
 • modifikovaná polymery
 • voděodolná a mrazuvzdorná
 • minerální
 • pro podlahy i stěny
 • pro interiér i exteriér

Oblasti použití

Pro antikorozní ochranu prutů výztuže nebo jako kontaktní vrstva betonových a železobetonových povrchů před aplikací opravných malt Ceresit CD. Ceresit CD 30 má vysokou přídržnost k oceli i betonu. Umístění mezi stávajícím betonem a opravnou maltou dovoluje získat velmi dobré parametry na hranici vlastností obou materiálů, nutné pro spojení obou vrstev. Malta může být nanášena na betony třídy C12/15. Díky speciálně upravené receptuře a obsahu látek zpomalujících průběh koroze je malta Ceresit CD 30 účinnou antikorozní ochranou ocelové výztuže. Ceresit CD 30 je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC.

Technické informace

 • Barva: šedá
 • Zrnitost: 0-0,8 mm
 • Poměr míchání - pro nanášení štětcem: cca 6,75 l vody na 25 kg
 • Doba zpracování: cca 60 min.
 • Teplota pro zpracování: od +5 do +30 °C
 • Nanášení další vrstvy
  • druhá vrstva CD 30: - nanášení dalších vrstev opravných malt po úvodním proschnutí kontaktní vrstvy, dokud je ještě matně vlhká: po cca 3 hod. max. 30-60 min.
 • Přídržnost k betonu po 28 dnech: ≥ 1,5 N/mm2
 • Odolnost proti teplotě po vytvrzení: od –50 do +70 °C
 • Orientační spotřeba
  • - vrstva antikorozní: cca 2 kg/m² na 2 vrstvy o celkové tl. 1 mm
  • - vrstva kontaktní: cca 1,5 kg/m² v závislosti na hrubosti a nerovnosti podkladu se může měnit

Balení: 25 kg

Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1504-7:2007 a splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy a je za výše uvedených podmínek použití bezpečný. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

   GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

Soubory ke stažení

 Pracovní postup

Příprava podkladů

Ceresit CD 30 přilne k podkladům bez prasklin, nosným a čistým betonovým povrchům bez přítomnosti látek narušujících přilnavost. Podklad by měl mít dostatečnou pevnost v tlaku (třída betonu nad C12/15) a povrchovou pevnost minimálně 1,0 N/mm2.

Beton: Narušený a zkorodovaný beton a všechny volné části by měly být pečlivě odstraněny. Všechny nečistoty, vrstva cementového povlaku, nepřilnavé látky a staré vrstvy by měly být mechanicky odstraněny. Povrch betonu by měl být hrubý a porézní, což zajišťuje dobrou přilnavost. Podklad by měl být mechanicky připraven, např. pomocí abrazivního otryskání, zbroušení nebo vyfrézování. Před aplikací malty CD 30 by betonová malta měla být postříkána vodou, aniž by došlo k vytvoření kaluží. Podklad by měl být vlhký; neměly by však vznikat kaluže vody.

Vyztužení: Ze zkorodované armatury by měl být odstraněn volný beton až do míst bez známek koroze. Armatura by měla být zbavena koroze pískováním na stupeň čistoty Sa 2,5, aby získala čistý kovový vzhled, a následně by měla být očištěna stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. Během nanášení malty CD 30 může být ocel vlhká. Protikorozní malta CD 30 by měla být aplikována nejpozději 3 hodiny od doby očištění armatury.

step1

step2

Zpracování

Příprava malty: Obsah balení by měl být nasypán do odměřeného množství čisté vody a pomalu smíchán vrtačkou s nasazeným míchadlem, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek.

Ochrana armatury: Před uplynutím doby zpracování by měla být hotová malta nanesena štětkou na vyčnívající očištěnou armaturu. Malta by měla být rovnoměrně rozprostřena, aby zakryla povrch armatury. Po ztvrdnutí první vrstvy (přibližně po 3 hodinách) by měla být nanesena druhá vrstva.

Kontaktní vrstva: V případě nanesení kontaktní vrstvy by hotová malta Ceresit CD 30 měla být nanesena štětkou na čistý vlhký betonový podklad a předem ochráněnou armovací ocel. Další vrstvy malty systému Ceresit PCC by měly být aplikovány po počátečním zaschnutí kontaktní vrstvy, když bude malta mírně vlhká, tj. do 30–60 minut po jejím nanesení. V případě překročení této doby by měla být kontaktní vrstva aplikována znovu, avšak pouze tehdy, když je předchozí vrstva zcela ztuhlá.

Aplikaní video Systém Ceresit PCC na opravu betonu

dot