Menu Výrobci Přejít na filtr

Hydrát vápenný bílý 20 kg CL 90-S /Cemix/

Vápno hašené

obrázky mohou být ilustrační
cemix-pytel-1010-na-vysku-3d.png
cemix-pytel-1010-na-vysku-3d.png
Kód výrobku 141000010
VýrobceiCemix

Cemix je společnost rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin.

Parametry produktu:
Váha
20 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
199 Kč
164 Kč
Expedice:
skladem 93 ks
ks 

Popis

Vápenná přísada do malt a omítek k okamžitému použití

Přirozeně protiplísňové vlastnosti. Difúzné otevřené. Pro zdravé bydlení.
Bílé hašené vápno s nejvyšším obsahem oxidu vápenatého.
Neutralizuje odpadní vodu a kyselé látky.

 

Soubory ke stažení

 

GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP  1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

 

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P261 + P304 + P340 Zamezte vdechování prachu** PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal na sběrných místech nebezpečného odpadu (obsah) nebo ostatního odpadu (prázdný obal).

Související produkty

dot