Menu Výrobci Přejít na filtr

FORTESIL 5l hydrofobizační

Finální hydrofobizující nátěr.

obrázky mohou být ilustrační
386-image-Fortesil-Hydrofobizant-1L.ifresize-400x_.png
386-image-Fortesil-Hydrofobizant-1L.ifresize-400x_.png
Kód výrobku 142000028
VýrobceiStachema

Společnost STACHEMA byla založena v roce 1991 na Slovensku, následně v roce 1992 v České republice a v současné době je jedním z předních výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu stavební chemie, materiálů pro povrchové úpravy fasád, chemických přípravků a speciálních hmot.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
949 Kč
784 Kč
Expedice:
skladem 2 ks
ks 

Popis FORTESIL 5l hydrofobizační

Finální hydrofobizující nátěr

Užívá se jako finální hydrofobizující nátěr na přírodní i umělý kámen (sochařská díla, obklady fasád, kamenné stavby), střešní krytiny, na všechny typy omítek apod. Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů. Hydrofobizační prostředek FORTESIL - HYDROFOBIZANT je určen pro impregnaci anorganických, porézních nebo nasákavých povrchů proti průniku vody.

Aplikace FORTESIL 5l hydrofobizační

  • postřikem
  • nátěrem
  • válečkem

Soubory ke stažení

 

H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organizmy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.
EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

dot