Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Studnařská pěna trubičková do - 15 °C Den Braven 750 ml /40323STUD/

Pro montáže a těsnění betonových studničních skruží.

obrázky mohou být ilustrační
zimni-studnarska-pena.jpg
zimni-studnarska-pena.jpg
Kód výrobku 144500032
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.80 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
185 Kč
153 Kč
Expedice:
skladem 9 ks
ks 

Popis Pěna zimní studnářská

Pro montáže a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, revizních a kontrolních šachet při teplotách pod 0°C. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Upravená receptura umožňuje provádět tyto montáže i při teplotách hluboko pod bodem mrazu až do -15°C.
Výrobek splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven ATEST. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

Vlastnosti Pěna zimní studnářská

  • Vhodná pro přímý styk s pitnou vodou
  • Rychle vytvrzující
  • Mrazuvzdorná – aplikovatelnost do -15°C
  • Vysoká plnicí a izolační schopnost
  • Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, kov apod.

Technické údaje:

  • Tepelná odolnost –40 / +90°C (po vytvrzení)
  • Aplikační teplota -15 / +25°C
  • Doba vytvoření nelepivé vrstvy 10 minut (při 20°C)
  • Řezatelnost (v závislosti na rozměrech spáry nebo dutiny) 60 - 90 minut (při 20°C)
  • Vytvrzení 5 – 24 hod.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Soubory ke stažení

 
cz-aplikace-a-manipulace-s-pur-penami

   GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg       1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg

GHS02 - hořlavé látky       GHS07 - dráždivé látky     GHS08 - látky nebezpečné 
                                                                                           pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H315 - Dráždí kůži.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H351- Podezření na vyvolání rakoviny.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P501 - Odstraňte obsah/obal.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P263 - Zabraňte styku během těhotenství a kojení.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ ...

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

 

 

dot