Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Pěna Thermo Kleber Winter Den Braven 750 ml /40350TH/

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo. Pistolová dóza.

obrázky mohou být ilustrační
thermoklebe-winter.png
thermoklebe-winter.png
Kód výrobku 144500083
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.80 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
169 Kč
140 Kč
Expedice:
skladem 6 ks
ks 

Popis Thermo Kleber WINTER

Je jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, ideální pro použití při očekávaných poklesech nočních teplot pod 0°C, kdy již není možné používat cementová lepidla pro lepení a montáž izolačních systémů ETICS. Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS.

Vlastnosti Thermo Kleber WINTER

 • Mrazuvzdorné – použitelnost do -15°C
 • Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek
 • Broušení a kotvení desek již po 2 - 6 hodinách od nalepení
 • Vysoká úspora času, snadná manipulace
 • Nižší nároky na skladovací prostory a přepravu
 • Celková úspora až 50% nákladů na lepení
 • Výborná přilnavost k betonu, kameni, omítce, zdivu, polystyrenu, neměkčenému PVC, hrubě opracovanému dřevu, OSB deskám, cementovláknitým a sádrovláknitým deskám
 • Zvýšení izolačních vlastností fasády, oproti fasádám lepených cementovými lepidly

Technické údaje:

 • Součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W/mK
 • Aplikační teplota až -15°C
 • Teplota podkladu od -7°C
 • Tepelná odolnost -40 / +90°C
 • Přídržnost k:
  • Polystyrenu ~ 0,10
  • Betonu ~ 0,30
  • Sádrovláknité desce ~ 0,12
  • OSB desce ~ 0,36
 • Vydatnost až 7 m2

Kotvení: V případě nočního poklesu teploty až k -15°C je možné přistoupit k dalším technologickým úkonům až po následném zvýšení teploty okolního vzduchu nad +5°C po dobu minimálně 6h.

Soubory ke stažení

 
cz-aplikace-a-manipulace-s-pur-penami

  GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg       1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg

GHS02 - hořlavé látky       GHS07 - dráždivé látky     GHS08 - látky nebezpečné 
                                                                                           pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 - Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P501 - Odstraňte obsah/obal.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ ...
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

 

dot