Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Pěna Multi Kleber Den Braven 750 ml /40220MK/

ZDARMA pistole ke 12ks

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
multi-kleber.png
multi-kleber.png
Kód výrobku 144500088
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.80 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
149 Kč
123 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 149 Kč
Doporučená cena vč. DPH
179 Kč
Expedice:
skladem 63 ks
ks 

Popis Pěna Multi Kleber Den Braven 750 ml /40220MK/

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a běžných stavebních materiálů z betonu, pórobetonu (Ytong, Porfix aj.), kamene, cihel, dřeva i kovu.

Vlastnosti Pěna Multi Kleber Den Braven 750 ml /40220MK/

  • Snadná aplikace
  • Vysoká výtěžnost
  • Pro lepení většiny stavebních materiálů

 

ZDARMA pistole ke 12ks

Soubory ke stažení

 Bezpečnostní list.pdf

  GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg       1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg

GHS02 - hořlavé látky       GHS07 - dráždivé látky     GHS08 - látky nebezpečné 
                                                                                           pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.

H373 - Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P501 - Odstraňte obsah/obal.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410 - Chraňte před slunečním zářením.

P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P263 - Zabraňte styku během těhotenství a kojení.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ ...

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

 

dot