Přejít na filtr

Nátěr na dřevo Lignofix I-Profi koncentrát bezbarvý 5 kg

Fungicidní a insekticidní koncentrát pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
lignofix-i-profi-koncentrat-bezbarvy.jpg
impregnace lignofix.jpg
lignofix-i-profi-koncentrat-bezbarvy.jpg
impregnace lignofix.jpg
Kód výrobku 142000227
VýrobceiStachema

Společnost STACHEMA byla založena v roce 1991 na Slovensku, následně v roce 1992 v České republice a v současné době je jedním z předních výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu stavební chemie, materiálů pro povrchové úpravy fasád, chemických přípravků a speciálních hmot.

Vlastnosti:
Barva:
čirá
Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
1 775 Kč
1 467 Kč
Doporučená cena vč. DPH
1894 Kč
Expedice:
do 2-3 dnů
ks

Popis Lignofix I-Profi koncentrát

I-Profi koncentrát je vysoce účinný přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu.

LIGNOFIX I-PROFI KONCENTRÁT je kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, dřevěné stavby, ploty, krovy atd.). Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Obsahuje regulátory růstu hmyzu, které spolehlivě likvidují všechna jeho vývojová stádia a dlouhodobě chrání ošetřené dřevo před dalším napadením (testace na dřevokazný hmyz dle EN 46 prokázala 100% účinek). Barevná modifikace: bezbarvý, zelený.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Použití Lignofix I-Profi koncentrát

Po naředění (1:4 vodou) aplikujte nátěrem, postřikem, poléváním nebo ponořováním na dokonale očištěné dřevo.

Doporučený počet ošetření: 1-2x dle povrchu dřeva (hrubě opracované 1x, hladce 2x). Ochrana dřeva v exteriéru musí být překryta vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny.

Vydatnost: 1 kg koncentrátu na 30 m2.

Upozornění: Uvedené informace platí i pro barevné modifikace tohoto přípravku. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

 

Soubory ke stažení

       fGhs09                          fGhs05

GHS09 - látky nebezpečné pro                              GHS05 - korozivní a žíravé látky                     životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot