Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CM 49 Premium Flexible C2 TE S2 20kg bílé 2574221

Vysoce flexibilní lepidlo

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
Vystrizek.PNG
Vystrizek.PNG
Kód výrobku 146000624
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
20 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
899 Kč
743 Kč
Expedice:
skladem 33 ks
ks 

Popis Ceresit CM 49 Premium Flexible C2 TE S2 20kg bílé 2574221


Vysoce flexibilní bílé lepidlo Ceresit CM 49 pro velmi náročné lepení keramických obkladů a dlažby

Vlastnosti Ceresit CM 49 Premium Flexible C2 TE S2 20kg bílé 2574221

  • Pro náročné podklady
  • Nastavitelná konzistence pro stěny a podlahy
  • Pro použití na nevyzrálé cementové potěry
  • Pro interiér i exteriér
  • Se sníženou prašností

 

Oblast použití Ceresit CM 49 Premium Flexible C2 TE S2 20kg bílé 2574221

  • Vysoce flexibilní bílé lepidlo Ceresit CM 49, s příčnou deformací větší než 5 mm (třída S2) je určeno pro vysoce náročné lepení obkladů a dlažby z keramiky nasákavé i gresové (nenasákavé), desek z betonu a přírodního kamene se sníženou náchylností na probarvení, obkladů a mozaiky ze skla, velkoformátových desek s vyztužením syntetickou pryskyřicí, na kritických podkladech, jako např. podlahy s podlahovým vytápěním, balkóny, terasy a fasády.
  • Lepidlo je vhodné pro použití v interiéru i exteriéru metodou tenkovrstvého nebo středně vrstvého lepení. Extrémní flexibilita umožňuje lepení zejména na nevyzrálé prefabrikované betonové prvky (minimální stáří 2 měsíce), nevyzrálé cementové potěry (od dosažení stability při chůzi až do 5. dne po instalaci potěru), montážní desky a pevné podlahy ze dřeva.
  • Lepidlo je obzvláště vhodné pro spolehlivou instalaci velkých formátů dlažeb a desek, zajišťuje vysoce flexibilní adhezivní vrstvu a zabraňuje namáhání smykem, zejména na kritických podkladech.

Soubory ke stažení

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg     

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P260 - Nevdechujte prach
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

 

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot