Přejít na filtr

Cementový potěr 20 MP jemný, 010j Cemix, 25 kg

K vytváření sdružených potěrů k položení roznášivých podlahových krytů.

obrázky mohou být ilustrační
poter_jemny_janik.jpg
poter_jemny_janik.jpg
Kód výrobku 143300002.2
VýrobceiCemix

Cemix je společnost rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
85 Kč
70 Kč
Expedice:
skladem 97 ks
ks

Popis Cementový potěr 20 MP jemný, 010j Cemix, 25 kg

Pro vytváření sdružených (připojených) potěrů určených k položení roznášivých podlahových krytů, např. dlažba, parkety, plovoucí podlahy; pod tenkovrstvé podlahoviny (PVC, marmoleum, koberce apod.) se doporučuje vyrovnání a vytvrzení povrchu vhodnou samonivelační stěrkou Cemix. Tloušťka vrstvy plovoucích potěrů se provádí podle statického výpočtu.

Vlastnosti Cementový potěr 20 MP jemný, 010j Cemix, 25 kg

  • Třída pevnosti: C20
  • Zrnitost (mm): 1,2
  • Spotřeba cca: 19,5 kg/m2 (na 10 mm tloušťky)
  • Doporučená tl. (mm): 5-15
  • Hmotnost (kg): 25
  • Paleta (kg): 1200
  • Volně ložená: ANO
  • Možnost zimní úpravy: ANO

Soubory ke stažení Cementový potěr 20 MP jemný, 010j Cemix, 25 kg

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte lékaře.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních a mezinárodních předpisů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot